Vedtægter

Vedtægter for Askov Mudeaters


§1
Klubbens navn er Askov Mudeaters, registreret med CVR nr. 38270273

Klubben som er registreret som Folkeoplysende forening har hjemsted i Vejen Kommune.

§2
Askov Mudeaters er en mountainbikeklub. Klubbens målsætning er, at organisere og udvikle mountainbikesporten i Askov/Vejen området. Klubben er for ryttere på alle niveauer, lige fra motionister til konkurrenceryttere.
Som medlem af Askov Mudeaters, er man moralsk forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for, at foreningen kan være et aktiv for det enkelte medlem og for mountainbikesporten som idrætsgren såvel lokalt som nationalt.

Foreningen er medlem af DGI


§3
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for mountainbikesporten og som enten ønsker at deltage i kørslen eller blot ønsker at støtte klubben.


§4
a. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Ved ændringer på mere end 25% skal dette dog godkendes af generalforsamlingen.
b. Kontingentet betales inden den 1. marts i regnskabsåret der løber fra 1/1 til 31/12.
c. Kassebeholdningen skal indsættes på en bank, hvor kun formand eller kasserer kan hæve.
d. Har et medlem ikke betalt kontingent kan vedkommende slettes som medlem.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingent-restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§5
Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes inden d. 1. april. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel via foreningens lukkede Facebookgrupper og annonceres på den åbne informationsside på Facebook. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt udefra kommende omstændigheder gør det nødvendigt kan Generalforsamlingen afholdes online

Vedtægtsændringer kan kun ske ved at ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.


§6
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Hvis dirigenten eller et medlem ønsker det skal afstemninger være skriftlige.

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.
Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemmeAlle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har ingen mere end én stemme


Dagsorden for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af en suppleant og en revisor. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren skal desuden sikre at regnskabet er udført iht Folkeoplysningsloven
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger
7. Eventuelt.


§7
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer med formand, kasserer, sekretær og mulighed for udvidelse med 2 ”menige” medlemmer. Bestyrelsen vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle/mindst 4 medlemmer er til stede.
3 (4) bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 (3) i ulige år.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, kasserer og næstformand i forening.


§8
Klubbens ophævelse kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for forslaget. Ellers indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling hvor 3/4 af de fremmødte skal stemme for forslaget. 

Denne generalforsamling tager stilling til en eventuel kassebeholdning, som skal anvendes til fordel for en idrætsforening i lokalområdet.


Klubbens vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16 september 2010, og senest revideret på klubbens ordinære generalforsamling, den 24. August 2020.

Vejen, den 21. Juni 2021

______________________________                                                                                 ____________________________________

Formand, Lars Jessen                                                                                                  Kasserer, Betina Kirstine Dichov Rasmussen