Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Askov Mudeaters

25. maj 2018 


Privatlivspolitik for Askov Mudeaters 
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
   
Behandling af personoplysninger: 
Askov Mudeaters behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger: - Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse og tillidsposter. Oplysninger om ledere og trænere: - Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail adresse. - Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen.   Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: - Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.  
   
Her indsamler vi oplysninger fra:   
Vi får oplysningerne fra dig. 

Hvad må vi gøre med oplysninger om vores medlemmer? 
- Oplysninger må kun anvendes i overensstemmelse med det formål, som de oprindeligt er indsamlet til. F.eks. til håndtering af database og kontigentopkrævning. - Hvis Askov Mudeaters ønsker at videregive (offentliggøre mv.) oplysninger om et medlem, så skal vi spørge den pågældende om lov 
- I mange situationer er det praktisk, at medlemmerne kan modtage mail eller sms fra klubben. Denne service fordrer at det enkelte medlem selv har tilmeldt sig, og dermed givet accept. - Medlemslister og div. Oplysninger må gerne lægges på en lukket side, hvor det ved hjælp af feks. password eller medlemskab sikres, at det kun er medlemmerne af foreningen der har adgang. 

Video og billeder på hjemmeside, Facebook og Instagram:
- Ved portrætbilleder skal man altid sørge for at have den portrætteredes samtykke, før billedet anvendes.
- Ved situationsbilleder, billeder som har til formål at vise en situation eller aktivitet, kan disse frit lægges på hjemmesiden og vores lukkede facebook gruppe, hvis de er harmløse. Men hvis situationen kan krænke en person, der er på billedet, skal man spørge om lov, før billedet anvendes. F.eks. billeder fra en klubfest, hvor der er blevet ”fanget” et par sjove situationer. - Ved video skal man have tilladelse fra alle der optræder, til at bruge materialet officielt i forbindelse med markedsføring. 

Markedsføring i klubregi, offentligt og professionelt:
 
- Uanset om det er billeder, video eller situationer, som vi har optaget i klubregi, må det kun bruges officielt, hvis alle der optræder, har givet sit samtykke dertil. - Videregivelse af oplysninger om medlemmer, f.eks. en medlemsliste, til en privat virksomhed, der vil markedsføre produkter over for foreningens medlemmer, kan kun gøres med samtykke fra det enkelte medlem. 
- Askov mudeaters må ikke udsende markedsføringsmateriale på vegne af en virksomhed til medlemmerne, uden at hvert enkelt medlem på forhånd har givet sit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger: 
Medlemmer - Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år, efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.   

Dine rettigheder: 
Du har en række rettigheder efter persondataordning, når vi Behandler personoplysninger om dig: 
- Retten til at blive oplyst om behandling af data 
- Retten til indsigt i egne ersonoplysninger. 
- Retten til berigtigelse - Retten til sletning - Retten til begrænsning af behandling 
- Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format. 
- Retten til indsigelse   Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til bestyrelsen. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som muligt.  
  
Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik, vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.